Sveriges Radio

Namnpublicering av misstänkta brottslingar

Uppdaterad

Sveriges Radio ska respektera den personliga integriteten, och vi rapporterar bara om integritetskänsliga uppgifter om de har ett uppenbart allmänintresse. Det finns inget hinder för oss att ta initiativ till en granskning av aspekter som rör någons privatliv så länge det finns ett sådant allmänintresse och publiceringen inte leder till en oförsvarlig publicitetsskada. Medieombudsmannen (MO) kan pröva om Sveriges Radio har orsakat en privatperson en oförsvarlig publicitetsskada.

Hur tänker ni kring namnpublicering av exempelvis misstänkta brottslingar?

Vi är i grunden restriktiva när det gäller namnpublicering. Bara i undantagsfall namnges exempelvis misstänkta brottslingar och det ska då finnas ett uppenbart allmänintresse. Det räcker inte med allmän nyfikenhet. Vi ska även vara försiktiga med namn på misstänkta brottslingar eller personer som står åtalade för brott. Detta gäller även efter att någon blivit dömd, särskilt om domen inte vunnit laga kraft. En dom innebär inte per automatik att det finns ett oavvisligt allmänt intresse som motiverar att peka ut den dömde. 

Namnpublicering ska oavsett publiceringsform godkännas av ansvarig chef/utgivare eftersom det kan finnas risk för förtal. Även om vi avstår från namnpublicering måste vi tänka på att andra uppgifter, till exempel yrke, ålder, hemort, röst eller uttryckssätt, kan leda till identifiering. Ansvarig utgivare, som ensam är ansvarig för eventuella brott mot yttrandefrihetsgrundlagen som exempelvis förtal, fattar alltid självständiga beslut oavhängigt av vilka beslut andra utgivare på Sveriges Radio fattar i samma fråga. För Sveriges Radios del innebär det att publiceringsbeslut i en och samma radiokanal kan variera beroende på vilken redaktion som sänder.

 

Hur tar ni hänsyn till anhöriga och drabbade?

Vid namnpublicering och andra identifierande uppgifter ska vi ta hänsyn till den namngivnas anhöriga. Kanske finns det minderåriga barn som kan ta skada. Om vi sänder intervjuer med dömda personer bör vi fundera på om intervjun i sig kan vara till skada för de dömdas anhöriga eller för eventuella brottsoffer eller deras familjer. När vi berättar om brottsfall ska vi ta speciell hänsyn till brottsoffer och anhöriga till dem som är inblandade i brottet. 

Guide taggad med: allmänintresse anhöriga brott brottsling misstänkt namnpublicering
warning Created with Sketch.